Quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên năm 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021

Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2020-2021, UBND quận Liên Chiểu thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn

– Người đăng ký thi tuyển vào viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

– Người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non; đại học sư phạm trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học; đại học sư phạm trở lên hoặc đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp đối với vị trí tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở.

– Đối với người đăng ký dự tuyển không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì ngoài việc phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về bằng tốt nghiệp, trình độ chuyên môn của vị trí đăng ký tuyển dụng tại Khoản 2 Mục này, phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm loại giỏi trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non; đại học sư phạm loại giỏi trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học; đại học loại giỏi trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở.

2. Điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

– Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

II. SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN CẦN TUYỂN

1. Bậc mầm non (Giáo viên mầm non hạng IV): 12 giáo viên

2. Bậc tiểu học (Giáo viên tiểu học hạng IV): 49 giáo viên

– Giáo viên Văn hóa: 34 giáo viên;

– Giáo viên Tin học: 04 giáo viên;

– Giáo viên Thể dục: 05 giáo viên;

– Giáo viên Âm nhạc: 02 giáo viên;

– Giáo viên Tiếng Anh: 04 giáo viên.

3. Bậc trung học cơ sở (Giáo viên trung học cơ sở hạng III): 25 giáo viên

– Giáo viên Tiếng Anh: 06 giáo viên;

– Giáo viên Thể dục: 03 giáo viên;

– Giáo viên Địa lý: 01 giáo viên;

– Giáo viên Vật lý: 03 giáo viên;

– Giáo viên Lịch sử: 02 giáo viên;

– Giáo viên Ngữ văn: 04 giáo viên;

– Giáo viên Toán: 02 giáo viên;

– Giáo viên Tin học: 01 giáo viên;

– Giáo viên Mỹ thuật: 01 giáo viên;

– Giáo viên Giáo dục công dân: 02 giáo viên.

Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2020-2021, UBND quận Liên Chiểu thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn

– Người đăng ký thi tuyển vào viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

– Người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non; đại học sư phạm trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học; đại học sư phạm trở lên hoặc đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp đối với vị trí tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở.

– Đối với người đăng ký dự tuyển không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì ngoài việc phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về bằng tốt nghiệp, trình độ chuyên môn của vị trí đăng ký tuyển dụng tại Khoản 2 Mục này, phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm loại giỏi trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non; đại học sư phạm loại giỏi trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học; đại học loại giỏi trở lên đối với vị trí tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở.

2. Điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

– Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

II. SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN CẦN TUYỂN

1. Bậc mầm non (Giáo viên mầm non hạng IV): 12 giáo viên

2. Bậc tiểu học (Giáo viên tiểu học hạng IV): 49 giáo viên

– Giáo viên Văn hóa: 34 giáo viên;

– Giáo viên Tin học: 04 giáo viên;

– Giáo viên Thể dục: 05 giáo viên;

– Giáo viên Âm nhạc: 02 giáo viên;

– Giáo viên Tiếng Anh: 04 giáo viên.

3. Bậc trung học cơ sở (Giáo viên trung học cơ sở hạng III): 25 giáo viên

– Giáo viên Tiếng Anh: 06 giáo viên;

– Giáo viên Thể dục: 03 giáo viên;

– Giáo viên Địa lý: 01 giáo viên;

– Giáo viên Vật lý: 03 giáo viên;

– Giáo viên Lịch sử: 02 giáo viên;

– Giáo viên Ngữ văn: 04 giáo viên;

– Giáo viên Toán: 02 giáo viên;

– Giáo viên Tin học: 01 giáo viên;

– Giáo viên Mỹ thuật: 01 giáo viên;

– Giáo viên Giáo dục công dân: 02 giáo viên.

(có Bảng mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo)

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký

Từ ngày 03 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 02 tháng 7 năm 2020 (chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ làm việc).

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, số 168, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236-3841586 (nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính).

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website: http://lienchieu.danang.gov.vn

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, UBND quận Liên Chiểu sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

1. Hình thức, nội dung thi tuyển

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện hình thức và nội dung thi theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Trong đó:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đăng ký thi tuyển lựa chọn và được ghi ở Phiếu đăng ký dự tuyển. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí dự tuyển giáo viên Tiếng Anh thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí dự tuyển là giáo viên Tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

– Đối với các phần thi này, người thi tuyển có thể đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo công khai kết quả điểm thi vòng 1.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành – Hình thức thi: Thực hành soạn, giảng.

– Nội dung thi: Soạn giáo án một tiết dạy theo vị trí việc làm đã đăng ký thi tuyển, trình bày giáo án theo yêu cầu trước các thành viên chấm thi.

– Thang điểm: Được tính theo thang điểm 100 điểm, trong đó soạn giáo án 40 điểm, trình bày giáo án 60 điểm. Người được đề nghị trúng tuyển phải có kết quả điểm thi vòng 2 này đạt từ 50 điểm trở lên; trong đó, soạn giáo án đạt từ 20 điểm trở lên, trình bày giáo án đạt từ 30 điểm trở lên.

– Thời gian thi: Thời gian soạn giáo án 150 phút; trình bày một số nội dung trong giáo án theo yêu cầu tối đa 15 phút (thí sinh có thời gian chuẩn bị 15 phút trước khi trình bày). Hai phần thi này được tổ chức độc lập trong các buổi thi khác nhau.

– Tại vòng 2, chỉ thực hiện việc phúc khảo đối với phần soạn giáo án.

2. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển UBND quận sẽ có thông báo sau.

4. Lệ phí thi tuyển

Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2020-2021 đề nghị truy cập website http://lienchieu.danang.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, số 168, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236-3841586.

Trên đây là Thông báo thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2020-2021./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục tuyển dụng chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: Việc Làm Đà Nẵng